Успешно бе завършен и предаден проект за разширение, реконструкция и основен ремонт на млекопреработвателно предприятие в Карлово

Проектът за разширение, реконструкция и основен ремонт на млекопреработвателно предприятие е финансиран по Подмярка 4.2″ Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 и бе завършен в срок, предаден на Възложителя и въведен в експлоатация.

Обектът се състои от три подобекта:

Подобект 1 – „Хладилни складове готова продукция“ – Подобекта представлява едноетажен свободностоящ хладилен склад за готова продукция, разположен в югозападната част на имота. Изграден от метална стенна и покривна конструкция. Ограждащите стени и покрив са от термопанели. ЗП 1104.04 кв.м., РЗП 1101.04 кв.м.

Подобект 2 – Цех „Подготовка саламура“, цех сирене „Акауи“ и други специални сирена, изграждане цех „Кисело мляко“ – Подобекта представлява преустрийство и реновация на съществуващ цех, разширение на цех за специални сирена, чрез изграждане на нова двуетажна сграда. ЗП 388.78 кв.м., РЗП 777,56 кв.м.

Подобект 3 – „Приемно отделение и вътрешно преустройство на производствен корпус„ – Подобекта представлява новоизградено приемно отделение разположено северно от съществуващите цехове за сирене и вътрешно преустройство на производствения корпус на завода. Конструкция на приемното е: стени – стоманен скелет със ограждащи стени от термопанели, покривна конструкция – стоманена с покритие от термопанели. ЗП 380.60 кв.м., РЗП 380,60 кв.м.