Подписан договор по ОП „Иновации и конкурентноспособност“

На 29 септември 2020г. бе подписан договор между Перфекто Груп Интернешънъл и МИ чрез Гл. Дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ в качеството и на Управляващ орган по ОП “ Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно Закона за мерките и действията по време н извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020г.

Проектът е по процедура по подбор на проекти BG16RFOP002-073″Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″.

Средствата отпуснати по проекта са 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално финансиране.

Отпуснатите средства по проекта осигуряват минимални необходими ликвидни средства за продължаване на дейноста на компанията и поддържане на необходимия за целта персонал в съответствие с допустимите по проекта признати разходи по време на нарушените условия на работа във връзка с намалена дейност в следствие на пандемията.

Повече информация за проекта – на страницата на ОПИК