Политики

ПОЛИТИКИ

Като фирма с дългогодишен опит в областта на проектиране и изграждане на сгради и съоръжения ние се стремим да усъвършенстваме всички работни процеси като постепенно разширяваме обхвата на дейността си зачитайки нуждите на професионалния екип и партньорите си. За тази цел сме разработили и внедрили успешно Система за управление на качеството която поддържаме надлежно от 2010г. до момента.

Нашите цели са да подобрим и опростим работните процеси като осигурим продуктивност, ефективност на работа и персонален ангажимент на нашите кадри. За целта поддържаме необходимата обратна връзка с нашите клиенти и партньори за да постигнем максимална удовлетвореност в съвместната ни работа и да постигнем желания продукт от крайния клиент.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ръководството на Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следната политика по качеството, за да се постигнат следните конкретни и имерими цели:

  • Достигане на високо качество на предлагания от фирмата продукт/услуга, с показатели сравними с показателите за качество на водещи фирми със сродна дейност, съгласно новите изисквания на БДС EN ISO9001:2015;
  • Изработка и предаване на готовите проекти/обекти в съответствие с изискванията на клиента и съгласно сключените договори, в съответствие с Наръчника за Управление на Документираната Информация на Системата / НУДИС/, при стриктно спазване на действащите нормативни уредби и залегналите срокове;
  • Повишаване нивото на вътрешния контрол по качеството и изършване на анализ на дейността на дружеството на база на прилагане на методи за оценка на удовлетвореността на клинета, отчитане на забележките и рекламациите с цел подобряване резултатите от дейността на дружеството;
  • Повишаване на доверието на клиентите и заинтересованите страни, чрез задоволяване на техните потребности и очаквания;
  • Осигуряване на рамка за създаване на цели по качеството;
  • Включване ангажимент за непрекъснато подобряване на системата и качеството на предлаганите услуги.

На база на приетата политика и въведена система за управление на качеството ще изискваме от всички служители на Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД да бъдат добре запознати със Системата по Качество и ще следим за нейното прилагане.

Непрекъснато ще оценяваме процесите обусловени от нашите основни дейности и ще търсим начини за подобрения.

Системата за качество ще бъде периодично преразглеждана след нейното внедряване от Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД чрез провеждане на официален преглед от ръководството и ще бъде потвърждавана поне веднъж годишно за да бъде удостоверено нейното действие и нашата ангажираност с нея.

Във ръзка с въведените задължителни нормативи относно защита на личните данни въведохме адекватни на дейността на компанията:

Политика за защита на личните данни

Политиката ни по бисквитките