Строителство

Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД залага в работата си на висококвалифициран екип, съвременна техника, високи критерии във всички етапи на работата – проучване, проектиране, изпълнение, гаранционно обслужване, както и в индивидуалния подход към клиентите си. Ръководството на компанията съчетава професионалните си познания с добър усет за нуждите на клиентите и безкомпромисно отношение към следване на стандартите и качеството във всяко едно негово измерение.

Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД има над 25 г. опит в услуги свързани с проектиране и строителство на сгради и съоръжения. През 2006 г. като допълнение към усилията и фокус върху строителната дейност бе създадена и специализирана строителна компания – Ретро Билд ООД, която може да извършва всяка отделна строителна операция от изкоп и груб строеж до строителство на обекти „до ключ”. Това даде възможност фирмата ни да разшири обхвата на предлаганите услуги и да се завори цикълът им, както и да се подобри контрола върху отделните операции на всяка стъпка и на целия инвестиционен процес. Това дава възможност за повишаване на качеството на отделните работи и изпълнението на строителния процес.

Компанията ни разполага с отлично подготвен инженерен и изпълнителски състав с богат опит, както и разчита на ефективно взаимодействие с дългогодишни доставчици, партньори и проектантският ни екип. Разполагаме и с необходимата за работните процеси строителна механизация и инструментариум.

Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя и поддържа сертификати за:

Сред водещите дейности на строителната компания са изкопни работи, изпълнение на груб строеж, строителство до ключ и довършителни работи, СМР на едно- и многофамилни сгради, затворени комплекси, логистични бази и административни центрове и други инвеститорски проекти.

Наред с всички изброени строителни дейности и услуги ние разполагаме със строителна и транспортна механизация, която улеснява строителния процес и ни прави гъвкави за всякакви транспортни и строителни дейности и услуги, с което можем да помогнем в проектите за физически лица и строителни фирми и бригади. Повече информация за разполагаемото оборудване и възможности за наемане на нашите машини за извършване на частични строителни дейности и процеси както и пренасяне и издигане на товари можете да намерите в секцията МЕХАНИЗАЦИЯ.

Някои от нашите изпълнени проекти в строителството:

Повече за нашите реализирани обекти в строителството можете да намерите в секция ПРОЕКТИ

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

За целта прикачете техническия проект и количествената сметка и визуализациа ако има такава, както е описано по-долу.

Ангажимент за предоставянето им има проектантският колектив, който е автор на проекта.

ПРОЕКТ

Като възложител, е необходимо да разполагате с техническия проект по всички части: архитектурна, конструктивна, електро, ВиК, ОВК, вертикална планировка и ландшафтно оформление, ПБЗ (план за безопасност и здраве + временно строителство), енергийна ефективност, ПУСО (план за управление на отпадъците), геоложко проучване и т.н. Освен техническия проект, прикачете и разрешителното за строеж, ако има издадено такова, и по възможност – чертежите по архитектурната и конструктивната част във формат DWG.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подробно описание на всички видове СМР по всички части на проекта, които предстои да бъдат изпълнени, със съответните количества – на база на техническия проект. За да направите запитване за оферта, е необходимо да разполагате с количествена сметка, в пълния ѝ обем, тъй като оферирането, по същество, е остойностяване на количествената сметка. Като част от консултантските ни услуги в хода на оферирането, след детайлното запознаване с проекта, нашата компания анализира и отбелязва пропуски в проекта, предлага оптимизация или варианти на детайли и системи, всичко това – на база опита ни от над 25 години проектиране и реализация на обекти във високото строителство.

ВИЗУАЛИЗЦИЯ

3D компютърно изображение на бъдещата сграда. Виртуалният модел, макар и да не е задължителен за отправянето на запитване за оферта, повишава качеството и точността на оценката, като позволява да се вземат предвид особеностите на строителните материали и на пространствените решения.