Управление на проекти

Максимална ефективност на разумна цена

Ние вярваме че ключ към всяка успешна реализация е доброто планиране и подготовка на процесите, поради което приемаме задачите свързани с управлението на проекти в строителството отговорно и с необходимата сериозност независимо от обема и сложността им. Ние държим клиентите ни да бъдат информирани на всеки етап от процеса на взимане на решения и при определяне на необходимите мерки за най-правилно изпълнение на всеки проект. Това ни позволява да постигнем ефиксаност, прецизност и безпроблемен работен процес в строителството.
Компанията има капацитет да поеме цялостния процес от чертожната дъска до финална интеграция на отделните системи и ако е необходимо да осигури обучение за етап на експлоатация.

Предлагаме Ви комплексна услуга по управление на проекти в строителството – от етап на проектиране през строителство и легализация на проекта до пускане в експлоатация.
Нашите услуги по проектно управление дават възможност възложителя да има контакт е определен служител отговорен за проекта по време на всяка фаза от развитието му с цел ефективност на комуникация и взимане на адекватни решения.

Услугите ни по Управление на проекти в строителството включват:

 • Общи услуги

  Проектовият мениджър управлява цялостното планиране, координация и контрол на Проекта, като се стреми да постигне целите на Клиента и да осигури, доколкото е в разумния контрол на Проектовият мениджър, изпълнението на Проекта навреме, в рамките на Бюджета и със стандартите за изпълнение и качество, съгласувани с Клиента.

 • Услуги по планиране на проекта
  • Изработване на предварителен график на дейностите за реализация на Проекта
  • Изработване на предварителен бюджет
  • Изработване на предварителен финансов план за изпълнение на Проекта, съобразен с графика за реализация на Проекта
  • Изработване на План на рисковете
 • Услуги по проектиране и одобрение на проекта
  • Изготвяне на Примерно задание за проектиране
  • Провеждане на процедура по подбор на проектант
  • Изготвяне на договор за проектиране
  • Провеждане на преговори за подписване на договор за проектиране
  • Възможност за изпълнение на цялостното проектиране
  • Консултации по част проектиране
 • Тръжни процедури и договаряне
  • Изработване на проект на договор за строителство
  • Провеждане на тръжна процедура за избор на Изпълнители (строители)
  • Провеждане на тръжни процедури за избор на Номинирани подизпълнители и доставчици
  • Провеждане на преговори с Изпълнители (строители) и доставчици за подписване на договори
 • Координация и контрол на участниците в инвестиционния процес
  • Интегриране в договорите с участниците в инвестиционния процес на задълженията им спрямо общия график за реализация на Проекта
  • Актуализация и оптимизация на общия график за реализация на Проекта
  • Оперативни срещи с участниците в инвестиционния процес за актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на Проекта и контрол по изпълнението
 • Контрол на строителния процес ( супервизия)
  • Осъществяване на непрекъснат инвеститорски надзор по време на строителството
  • Контрол и приемане на работите, включително непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи
  • Контрол и приемане на материалите
  • Оформяне на документацията съпътстваща строителството
  • Контрол по разплащанията с изпълнители и доставчици
  • Изготвяне на окончателни протоколи по всеки договор за строителство
  • Контрол по одобряване на строителството до издаване на “Разрешение за ползване”или предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на Разрешение за ползване.
 • Управление на финансовите аспекти на проекта
  • Актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Проекта
  • Актуализация на финансовия план
 • Отчетност
  • Изготвяне на предложение за система за контрол и отчитане на договорите и разплащанията по тях
  • Поддържане на система за документооборот в цифров вид
  • Проследяване на всички процеси в процеса на строителство и адекватно документиране
  • Изготвяне на регулярни и извънредни доклади от Ръководителя на Проекта до Клиента с данни за състоянието на работите към момента и съответствието им с договора, Графика и Бюджета, предстоящите работи, оценка на работата на контрагентите, препоръки към Клиента
  • Изготвяне на окончателен доклад до Клиента след приключване на Проекта
 • Услуги по гаранционно обслужване на проекта
  • Гаранционно обслужване съгласно сключените със Строителите договори след приключване на строителството
  • Контрол по гаранционната отговорност на съответния контрагент по проекта или осигуряване на доставчик за отстраняванена констатирани недостатъци от друг Строител за сметка на виновния
  • Организира и протоколира гаранционните ремонти

Представителни проекти по управление на проекти в строителството: