Преработка и адаптация на архитектурен проект за инвестиционен проект на жилищна сграда с подземен паркинг и магазини на 8 етажа в кв. Люлин, София

Перфекто Груп извърши пълно консултиране и разработка и адаптация на архитектурен проект за инвестиционен проект на жилищна сграда с подземен паркинг и магазини на 8 етажа в кв. Люлин, София на етап идеен проект. Компанията осъществи пълно съдействие в процеса за получаване на виза за проектиране върху парцела, находящ се в района на Люлин 2 част.

Приключи строителството и вътрешните довършителни работи на многофамилна жилищна сграда, кв. Манастирски ливади – Запад, гр.София

Приключи строителството и вътрешните довършителни работи на многофамилна жилищна сграда, кв. Манастирски ливади – Запад, гр.София Приключи строителството и вътрешните […]

Успешно бе завършен и предаден проект за разширение, реконструкция и основен ремонт на млекопреработвателно предприятие в Карлово

Проектът за разширение, реконструкция и основен ремонт на млекопреработвателно предприятие е финансиран по Подмярка 4.2″ Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 и бе завършен в срок, предаден на Възложителя и въведен в експлоатация.