Разширение на МПП, Карлово

  • Обект: „Разширение, реконструкция и основен ремонт на МПП“
  • Адрес: гр. Карлово
  • Възложител: ”ЕМ Джей Дериз” ЕООД
  • Площ: 22 843.92 кв.м.
  • Дейност по проекта: Главен изпълнител
  • Период на изпълнение: Договор от 16.12.2015г.;

Започване на строителството: от Ноември 2016г. до 30.07.2018г. (Удостоверение №44 за въвеждане в експлоатация)

Описание

Обектът се състои от три подобекта:

Подобект 1 – „Хладилни складове готова продукция“ – Подобекта представлява едноетажен свободностоящ хладилен склад за готова продукция, разположен в югозападната част на имота. Изграден от метална стенна и покривна конструкция. Ограждащите стени и покрив са от термопанели. ЗП 1104.04 кв.м., РЗП 1101.04 кв.м.

Подобект 2 – Цех ”Подготовка саламура”, цех сирене „Акауи” и други специални сирена, изграждане цех ”Кисело мляко” – Подобекта представлява преустрийство и реновация на съществуващ цех, разширение на цех за специални сирена, чрез изграждане на нова двуетажна сграда. ЗП 388.78 кв.м., РЗП 777,56 кв.м.

Подобект 3 – „Приемно отделение и вътрешно преустройство на производствен корпус„ – Подобекта представлява новоизградено приемно отделение разположено северно от съществуващите цехове за сирене и вътрешно преустройство на производствения корпус на завода. Конструкция на приемното е: стени – стоманен скелет със ограждащи стени от термопанели, покривна конструкция – стоманена с покритие от термопанели. ЗП 380.60 кв.м., РЗП 380,60 кв.м.